powrót

Konkurs z Ogrodem bez tajemnic

Wygraj z ,,Ogrodem bez tajemnic” wapno nawozowe Florovit Wapno Mikro – Flora.

Szczegóły konkursu na profilu facebook Ogrodu bez tajemnic.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem„) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj z Ogrodem bez Tajemnic” (zwanym dalej „Konkursem„). Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest 4 Garden Elżbieta Smolińska, ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława, NIP 569 173 88 10 (zwanym dalej „Organizator„).
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.ogrodbeztajemnic.pl.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 kwietnia  2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i dotyczy wszystkich konkursów realizowanych na profilu facebook programu ,,Ogród bez Tajemnic’’.
 5. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości na profilu facebook programu ,,Ogród bez Tajemnic’’.
 6. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami„), z wyłączeniem: pracowników oraz współpracowników Organizatora lub fundatora nagród; innych niż wymienione w lit. (a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 7. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie Regulaminu.

2.Komisja Konkursowa 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu („Laureatów„), Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora.
 2. Komisji Konkursowej przysługuje wyłączne uprawnienie do wykładni i interpretacji postanowień Regulaminu. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 1. Udział w Konkursie polega na udostępnieniu na tablicy Uczestnika, posta zawierającego informację o konkursie oraz udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Tylko  jednoczesne spełnienie tych dwóch warunków gwarantuje udział w konkursie.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni  5 (pięciu) Laureatów.
 3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, które nie dotarły do Laureata z przyczyn niezależnych od Organizatora, in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz.
 5. Laureat po otrzymaniu informacji o wygranej w ciągu 7 dni powinien podać dane do korespondencji w celu przesłania nagrody.
 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków do odebrania nagrody we wskazanym terminie prawa do nagrody wygasają i tym samym wygasają wszelkie roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora, nagroda przechodzi na innego Uczestnika wskazanego przez Komisję Konkursową.

4. Nagrody i ich odbiór 

 1. Organizator zastrzega, że nagrody prezentowane w materiałach promocyjnych mogą różnić się od nagród wręczanych w Konkursie pod względem kolorystyki lub wzoru modelu. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator bądź fundator Nagród wyśle nagrody pocztą na swój koszt na adres w Polsce wskazany przez Laureata.
 3. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Organizatora.
 4. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.
 5. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% od wartości Nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.

 5. Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Organizator nie odpowiada za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących łącza internetowe lub telefoniczne, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich łączy lub sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za ich pomocą materiałów.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie ich niepodanie uniemożliwią udział w Konkursie.
 6. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty, w której ogłoszono Konkurs, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w Konkursie. Reklamacje związane z Konkursem ostatecznie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na www.ogrodbeztajemnic.pl
 9. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 

Warszawa, dnia 21 kwiecień 2017 r.